Tuesday, June 15, 2010

Růst kostí

Hmatná
je klavikula zpředu, v celé své délce.
Osifikace a variace klíční kosti

Osifikace klíční kosti probíhá na začátku endesmálně,
neboť klavikula fylogeneticky vznikla jako krycí kost chrupavčitého
plctcncc. Osifikuje proto časně, již u embryí kolem 16 mm
délky (začátkem 6. týdne embryonálního), a to ze dvou center, mediálního
a laterálního, jež se objevují uprostřed délky kosti a navzájem
rychle splývají (počátkem l. týdne). Původní mesenchym
klavikuly se na obou koncích diferencuje v chrupavku. Potom se
všude v dosud neosifikovaných částech objevuje sekundární chrupavka,
podobná parenchymové chrupavce a růst a osifikace
pak probíhají jako u krátké chondrogenní kosti, směrem
k periférii. U novorozence je klíční kost již osifikovaná a má
CLAVICULA; pravá strana
A pohled shora
1 extremitas acromialis
2 tuberculum conoidcum
3 extremitas stcrnalis
4 facies articularis sternalis
5 facies articularis acromialis
B pohled zdola
1 linea trapezoidca
2 tuberculum conoidcum
3 tubcrositas coracoidea
4 sulcus musculi subclavii
5 impressio ligamenti costoclavicularis
POŘADÍ A DOBA VZNIKU OSIFIKAČNÍCH JADER
A DOBA SPLÝVÁNI SAMOSTATNĚ OSIFIKUJÍCÍCH ČÁSTI
KLÍČNÍ KOSTI
modře - vydifcrencovaná chrupavka v kloubních koncích klavikuly,
která zahajuje osifikaci jako kost desmogenní (znázorněno zelenč)
T. týden
F. fetální
R. rok

Labels:

Monday, June 07, 2010

Variace lopatky

1. Os acromii - samostatná osifikace akromia (z jeho samostatných
osifikčních jader (až v 6 % případů); s ostatní lopatkou je tato kost
nejčastěji spojena chrupavkou, může však být vytvořen ituhý kloub;
2. samostatná kost na hrotu proč. coracoideus (obdoba os acromii);
3. otvor vefossa infraspinata, vyplněný chrupavkou; vyskytuje se
u tělesně slabých jedinců;
4. scapula scaphoidea (lat. scapha, člun; řeč. skate, člun, vyhloubenina)
lopatka s konkávním mediálním okrajem; tvar i výška lopatky
a vyklenutí jejího mediálního okraje, jakož i tloušťka okrajových
kostěných lemů závisí na stupni rozvoje lopatkového svalstva;
5. spina musculi teretis majoris - výběžek 7 angulus inťerior laterálně;
zvětšuje místo začátku m. teres major.
Clavicula - kost klíční
Clavicula, kost klíční , je štíhlá
kost, dlouhá 12-16 cm; transversálně spojuje hrudní
kost s akromiem lopatky;
extremitas sternalis - vnitřní, silnější konec - je
kloubně spojen s manubrium sterni,
extremitas acromialis - zevní, plochý konec - je
sklouben s akromiem.
Pro obě skloubení má klavikula kloubní plochy:
facies articularis sternalis a
facies articularis acromialis.
Klavikula je esovitě prohnutá, vnitřni dvě třetiny
se klenou dopředu, laterální třetina dozadu. (Pod laterální
třetinou je hmatný proč. coracoideus lopatky.)
Celá kost se od akromia ke sternu mírně svažuje.
Horní strana kosti je hladká.
Spodní strana nese typické útvary:
tuberositas coracoidea, v laterální části, kde se
upíná lig. coracoclaviculare;
tato drsnatina bývá rozdělena ve dvě složky:
tuberculum conoideum - dále vzadu - a
linea trapezoidea - více vpředu; na obě drsná místa jsou připojena
ligamenta stejného jména - složky lig. coracoclaviculare;
impressio ligamenti costoclavicularis - při extremitas
sternalis - drsné místo s vkleslinami pro úpon
kostoklavikulárního vazu;
sukus musculi subclavii - mělká podélná rýha
uprostřed délky kosti, kde začíná m. subclavius.
Klíční kost přenáší na sternum tlaky a nárazy na horní končetinu.
Často se proto při nárazech na horní končetinu láme vlivem nepřímého
násilí. Praská obvykle na hranici zevní a střední třetiny, tj. na
přechodu dvojího zakřivení. Po zlomení kosti zůstává zpravidla
vnitřní část in šitu, zevní část se váhou končetiny dislokuje kaudálním
směrem (tahem za akromioklavikulární kloub a za korakoklavikulární
vaz).

Labels:

 
clovek12: June 2010