Thursday, April 29, 2010

Klouby

Hmatné
jsou pohyby hlavice pod akromiem, skrze snopce
deltového svalu.
Cévy a nervy ramenního kloubu
Tepny ramenního kloubu přicházejí z periarteriální cévní sítě, do
které vstupuji větve z a. axillaris, a to cestou a. thoracoacromialis,
a. circumflexa scapulae, a. circumflexa humeri posterior a a. circumflexa
humeri antcrior. Nejsilnější vzestupná větévka vpředu,
jdoucí podle šlachy dlouhé hlavy m. biceps brachii. se označuje
jako Laingova artcric.
Žíly z kloubu odcházejí podél přívodných tepen.
Nervy ramenního kloubu přicházejí z n. suprascapularis, z nn. subscapulares
a z n. axillans.

Articulatio cubiti, kloub loketní ), je
kloub složený, neboť se v něm stýkají tři kosti, humerus,
ulna a rádius, jejichž spojení se označují jako
articulatio humeroulnaris,
articulatio humeroradialis a
articulatio radioulnaris proximalis .
• Humeroulnární spojení je kladkový kloub mezi
trochlea humeri a incisura trochlearis ulnae.
Humeroradiálni spojení je kulovitý kloub mezi
capitulum humeri a proximální jamkou na caput radii
- fovea capitis radii.
Radioulnární proximální spojení je kolový kloub
mezi incisura radialis ulnae a circumfcrcntia articularis
hlavice radia.
Kloubní pouzdro společně obemyká všechna tři
spojení, zaujímá jamky na humeru, nechává
volné epikondyly pro začátky předloketních svalů;
na ulně se upíná po okraji kloubních ploch; na rádius
sestupuje až na krček jako
recessus sacciformis kloubního pouzdra.
Pouzdro je tenké ventrálně (při ohnutí kloubu se
skládá v řasy), bez zesílení je i dorsálně nad olekranem,
kde je rovněž upraveno tak, že stačí pohybům
kostí; zde je chráněno úponovou šlachou trojhlavého
svalu pažního.
Zesilující vazy pouzdra jsou dva postranní vazy:
ligamentum collaterale radiále - zevní postranní
vaz,
ligamentum collaterale ulnare -vnitřní postranní
vaz.
Oba postranní vazy vybíhají od epikondylů humeru.
Ligamentum anulare radii podchycuje jako prstenec
krček radia; je připojeno k ulně.
Ligamentum collaterale ulnare je složeno ze Iři pruhů upravených
do tvaru širokého trojúhelníku mezi epikondylem. proč. coronoideus
a olecranon; tyto pruhy jsou:
ligamentum olecranohumerale-mezi olekranem a epikondylem,
ligamentum humerocoronoidcum - mezi epikondylem a proč.
coronoideus - a
KLOUB LOKETNÍ, MEMBRÁNA INTEROSSEA ANTEBRACHII,
ARTICULATIO RADIOULNARIS DISTAL1S;
pravá strana; pohled zpředu
1 pouzdro loketního kloubu
2 ligamentum collaterale ulnare
3 membrána interossea antebrachii
4 pouzdro distálního radioulnárního skloubení (odlišeno barevně)
5 discus articiilaris mezi hlavicí ulny a proximální řadou karpálních
kostí
6 ligamentum collaterale radiále (loketního kloubu)
7 ligamentum anulare radii
8 recessus sacciformis (pouzdra loketního kloubu)
9 chorda obliqua (membranae interosseae)
ligamentum ohliquum - spojující na ulně mezi olekranem a proč.
coronoideus konce obou předchozích pruhů;
distální zakončení pouzdra mezi radiem a ulnou se označuje jako
ligamentum quadratum.
Při loketním kloubu jsou na některých místech vytvořeny tíhové
váčky,
bursae mucosae:
bursa subcutanea olccrani-na olekranu, mezi úponovou šlachou
ni. triceps brachii a kůží;
(bursa intratendinea olecrani) - nekonstantní bursa; je ve stejném
místě jako bursa předcházející, ale hlouběji, mezi vrstvami
úponové šlachy m. triceps brachii;
bursa subtendinea musculi tricipitis brachii - mezi šlachou
m. triceps a periostem olekrana;
bursa bicipitoradialis - distálně pod kloubem, mezi úponovou
šlachou m. biceps brachii a přední plochou tuberositas radii;
(bursa cubitalis interossea) - nekonstantní bursa, při distálním
okraji kloubu, mezi šlachou m. biceps brachii a ulnou s chorda obliqua
(viz dále, Membrána interossea antebrachii);
bursae mucosae na epikondylech - nekonstantní podkožní bursy.

Labels:

Tuesday, April 27, 2010

Klouby

Pohyby ramenního kloubu
Ramenní kloub je ze všech kloubů nejpohyblivější.
Ze základní polohy (viz str. 83) jsou možné tyto
pohyby:
ventrální flexe - přcdpažcní, do 80°,
dorsální flexe (extense) - zapažení (dorsální flexe
je menšího rozsahu),
abdukce - upažení; abdukce je možná jen do horizontály,
kdy humerus narazí na lig. coracoacromiale,
takže další pohyb do vzpažení je možný jen za
současného vytočení lopatky dolním úhlem zevně

addukce - připažení; za současné flexe nebo extense
je možná i hyperaddukce (dále než do základní
polohy);
rotace - probíhá kolem podélné osy spojující caput
humeri a capitulum humeri a má rozsah asi 90°.
Obr. 262. RTG SNÍMEK RAMENNÍHO KLOUBU; předozadní
projekce
1 caput humeri
2 processus coracoideus
3 acromion
4 kloubní jamka na lopatce
5 akromioklavikulární kloub
KLOUB LOKETNÍ
POHYB RAMENNÍHO KLOUBU A LOPATKY při abdukci
(vyznačena rotace lopatky od horizontály pažní kosti vzhůru)
Všechny další pohyby v kloubu jsou kombinace
uvedených základních pohybů a směrů pohybů.
Lopatka je v součinnosti se všemi pohyby vcntrální
a dorsální flexe, abdukce a addukce ramenního
kloubu. Na počátku pohybu se lopatka účastní
v malé míře; její účast na pohybu stoupá, když se poloha
kloubu blíží krajní poloze (a po jejím dosažení).
Pohyby lopatky vykonávají svaly na lopatku upnuté.
Střední polohu zaujímá ramenní kloub
v částečné abdukci a v mírné ventrální flexi.
Z praktického hlediska je důležité, že kloubní
pouzdro je zeslabeno kaudálně, směrem do podpažní
jámy. Na své kaudální ploše je složeno v řasy,
které zajišťují volnost abdukce; je též zeslabeno
ventrálně, v místě bursa subtendinea musculi subscapularis.
Těmito směry se také nejčastěji vykloubí
hlavice humeru.

Labels:

Monday, April 19, 2010

ARTICULATIONES MEMBRI SUPERIORIS LIBERI - KLOUBY VOLNÉ HORNÍ KONČETINY

Articulatio humeri - kloub ramenní
Articulatio humeri, ramenní kloub
je svým geometrickým typem
kloub kulovitý volný.
Kloubní plochy:
caput humeri tvoří hlavici kloubu,
cavitas glenoidalis (fossa articularis) lopatky tvoří
jamku;
labrum glenoidale (labrum articulare
chrupavčitý kloubní lem, rozšiřuje rozsah jamky; ta
KLOUB RAMENNÍ
ZESILUJÍCÍ VAZY RAMENNIHO KLOUBU: pravá
strana; pohled zpředu
1 pouzdro akromioklavikulárního kloubu
2 ligamentum coracoacromiale (fornix humeri)
3 ligamenlum coracohumcrale
4 ligamenta glcnohumeralia (horní, střední a dolní skupina)
5 šlacha dlouhé hlavy m. biceps braehii
je nicméně mnohem menší než hlavice (rozsah
jamky odpovídá třetině až čtvrtině plochy hlavice).
Kloubní pouzdro začiná po obvodu jamky a upíná
se na collum anatomicum humeri, na vnitřní straně
kloubu o něco dále distálně.
Na ventrální straně se z pouzdra vychlipuje synoviální
membrána do sulcus intertubercularis, podél
šlachy dlouhé hlavy dvojhlavého svalu pažního,
a tvoří její synoviální obal
Zesílení pouzdra vytvářejí jednak šlachv kolemjdoucích
svalů, které k pouzdru přiléhají, jednak
kloubní vazy.
Šlachy zesilující pouzdro patří těmto svalům:
vzadu - m. supraspinatus, m. infraspinatus a m. tcres
minor,
vpředu - m. subscapularis (mezi šlachou tohoto
svalu a pouzdrem bývá bursa subtendinea musculi
subscapularis}. Soubor svalů a šlach zesilujících
pouzdro se klinicky označuje jako
rotátorová manžeta.
Vazy ramenního kloubu :
ligamentum coracohumerale - na přední straně,
ligamenta glenohumeralia - od okrajů jamky
a labrum glenoidale v přední stěně pouzdra;
vytvářejí zpravidla užší horní a dolní skupinu a širší skupinu střední.
Uvnitř kloubu probíhá od tuberculum supraglenoidale
lopatky do sulcus intertubercularis začáteční
hlava dlouhé hlavy m. biceps brachii.
KLOUB RAMENNÍ
Ligamentum coracoacromiale je horizontálně rozepjato
nad kloubem (fornix humeri).
V místech tlaku a tření se při kloubním pouzdru,
mezi ním a okolními útvary, vytvářejí
bursae mucosae;
bursa subtendinca nnisculi subscapularis - vpředu pod šlachou
svalu,
bursa subcoracoidea - vpředu mezi proč. coracoideus a kloubem,
bursa subacromialis - kraniálně mezi akromiem a kloubem,
bursa subdeltoidea - na laterální straně kloubu (deltový sval
kryje celý ramenní kloub),
bursa subtendinea musculi infraspinati - na zadní straně
kloubu, při tubcrculum majus humeri,
bursa subtendinea musculi teretis majoris - na zadní straně
kloubu, pod předchozí bursou.
Složky ramenního kloubu a okolní útvary jsou
dobře patrné na předozadním rtg snímku

 
clovek12: April 2010