Wednesday, July 30, 2008

Proximální řada

od radiální k ulnární straně je složena z těchto kostí:
os scaphoideum, kost loďkovitá (lat. scapha, člun)
- na radiální straně,
os lunutuni, kost poloměsíčitá - uprostřed,
os triquetrum, kost trojhranná - ulnárně,
os pisiforme, kost hrášková - připojená palmárně
k os triquetrum.
Distální řada
od radiální k ulnární straně je složena z těchto kostí:
os trapezium, kost mnohohranná větší (os multangulum
majus) - proti palci,
os trapezoideum, kost mnohohranná menší (os
multangulum minus) — proti druhému prstu,
os capitatum, kost hlavatá - proti třetímu prstu,
os hamatum, kost hákovitá - proti čtvrtému a pátému
prstu.
Každá ze zápěstních kostí má charakteristický
tvar a vztah k sousedním kostem - obojí je patrné na
obr. 254 a 255. Všechny zápěstní kosti (mimo os pisiforme)
mají rovnější hřbetní plochy s otvory pro
vstupy cév; dlaňové plochy jsou mírně vypouklé;
boční, proximální a distální strany nesou kloubní
plošky pro styk se sousedními kostmi.
Karpální kosti jsou charakteristicky utvářeny,
což se uplatňuje v konfiguraci celého karpu.

Tuesday, July 08, 2008

Ossa manus - kosti ruky

Ossa manus, kosti ruky, zahrnují:
ossa carpi, kosti zápěstní - osm menších kostí nepravidelného
tvaru,
ossa metacarpi, kosti záprstní - pět kostí typu
dlouhé kosti;
ossa digitorum (manus) čili phalanges, články prstů
(ruky) - dva pro palec, po třech pro ostatní prsty;
ossa sesamoidea, sesamské kůstky - drobné kůstky
uložené ve šlachách; v lidské ruce jsou alespoň dvě,
a to při metakarpofalangovém kloubu palce.
Ossa carpi (ossa carpalia) -
kosti zápěstní
Ossa carpi (ossa carpalia), kosti zápěstní
, tvoří dvě řady, proximální a distální. Jsou
sestaveny v dorsálně vyklenutý celek zvaný
carpus, zápěstí.

KOSTI RUKY; pravá strana; pohled na dlaňovou stranu
C carpus - ossa carpi
M metacarpus - ossa metacarpi
Ph ossa digitorum - phalanges
1 rádius
2 ulna
3 os lunatum
4 os scaphoideum
5 os trapezoideum
5 os trapezium
7. os triquetrum
8 os pisiformc
2 os hamatum
10 hamulus ossis hamati
11 os capitatum
12 basis ossis metaearpi (quinti)
13 corpus ossis metacarpi (quinti)
14 caput ossis metacarpi (quinti)
15 phalanx proximalis (digiti quinti)
16 phalanx media (digiti quinti)
17 phalanx distalis (digiti quinli)
18 os metacarpi primům (pollicis)
19 phalanx proximalis pollicis
20 phalanx distalis pollicis
21 basis phalangis (proximalis digiti secundi)
22 corpus phalangis (proximalis digiti secundi)
23 caput phalangis (proximalis digiti secundi)
24 tuberosilas phalangis distalis (digiti secundi)

 
clovek12: July 2008