Monday, August 11, 2008

retinaculum musculorum flexorum

(lig. carpi
transversum), čímž se sulcus carpi mění v
canalis carpi, jímž procházejí šlachy svalů a nervy
z palmární strany předloktí do dlaně.
Hmatné útvary na karpu
Na dorsální straně lze hmatat pohyby kůstek skrze
šlachy (např. vykloubená kůstka nápadně prominuje);
na dlaňové straně jsou hmatné obě eminentiac
carpi.
Ze všech karpálních kostí se ncjčastějí láme os scaphoidcum, a to
kolmo na svou podélnou osu. Proximální fragment přitom může
být oddělen od cév zásobujících kost, což komplikuje hojení.
Osifikace a variace zápěstních kostí
Osifikace zápěstních kostí
Karpální kosti způsobem své osifikace představují typické tzv:
krátké kosti, které osifikují enchondrálně, od středu k povrchu,
každá kost z jednoho jádra (srov. str. 68).
Osifikace karpálních kostí (obr. 256) je důležitým ukazatelem
tělesné vyspělosti dítěte. Při narození jsou všechna ossa carpi chrupavčitá.
Jejich postupná osifikace začíná v os capitatum, které osifikuje
první, v 1. roce věku (od 2. postnatálního měsíce); osifikace
pak pokračuje přes os hamalům ( I . rok, od konce 3. měsíce) na os
triquetrum (3. rok), os lunatum (4. rok), dále pak přes os scaphoideum
(4.-5. rok) na os trapczium (4.-5. rok) a končí osifikací os
trapezoideum (v 5.-6. roce). Os pisiforme jakožto sesamská kůstka
osifikuje pozdě (mezi 7. a 13. rokem, nejčaslěji v 9.-10. roce u dívek
a ve 12. roce u hochů). Pro zapamatování si uvědomíme, že osifikace
postupuje po spirále: z os capitatum k ulnárnímu okraji karpu
a proximálně, proximální řadou radiálně, po radiálním okraji
distálně a odtud ulnárně do os trapezoideum (obr. 256).
Dosažený stupeň osifkacc karpu (který ve statistickém průměru
odpovídá určitému věku), což se označuje jako kostní věk, se porovnává
se skutečným věkem vyšetřovaného dítěte, čímž lze zjistit, zda
se kostra přiměřeně rychle a dobře vyvíjí. (Pro uvážení celkového
stupně tělesné vyspělosti dítěte se přitom porovnává i stav postupného
vývoje chrupu, tzv. zubní věk. Obecně i pro karpální kosti platí,
že jejich osifikační jádra se objevují dříve u dívek než u hochů.

Thursday, August 07, 2008

Kosti ruky

Os hamatum
má distálně dvě kloubní plošky pro 4. a 5. metakarpální
kost;
hamulus ossis hamati (háček), zakřivený konvexitou
ulnárnč, vyčnívá z ulnárního okraje kosti směrem
do dlaně (palmárně) a spolu s os pisiforme tvoří
ulnární okrajovou vyvýšeninu karpu (viz dále). (Na
něm končí pokračování šlachy m. flexor carpi ulnaris
- lig. pisohamatum.)
Carpus jako celek tvoří dorsálně konvexní oblast
skeletu ruky;
sulcus carpi, vyhloubený sklenutím karpu na dlaňové
straně, je ještě zdůrazněn okrajovými vyvýšeninami
karpu; jsou to:
eminentia carpi radialis -na radiálním okraji, složená
z tuberculum ossis scaphoidei a z tuberculum
ossis trapezii;
eminentia carpi ulnaris -na ulnárním okraji; tvoří
ji os pisiforme a hamulus ossis hamati.
Obě vyvýšeniny jsou napříč karpu spojeny silným
vazem,
KOSTI RUKY 231
Obr. 255. KOSTI RUKY; pravá strana; pohled na hřbetní stranu
C carpus - ossa carpi
M metacarpus - ossa metacarpi
Ph ossa digitorum - phalanges
1 ulna
2 hřbetní strana distálního konce radia s otisky šlach extensorů
(srov. obr. 249 B)
2' tubcrculum dorsale
3 os lunatum
4 os triquetrum
5 os pisiforme
6 os hamatum
7 os scaphoideum
8 os capitatum
9 os trapezoideum
10 os trapezium
m1 os metacarpi primům (pollicis)
m2 os metacarpi secundum
I phalanx proximalis
II phalanx media
I I I phalanx distalis
232 KOSTI RUKY

Labels:

Friday, August 01, 2008

Os scaphoideum
je proximálně vyklenuto konvexně proti radiu;
distálním směrem proti os trapezium a trapezoideum
je konvexní, proti os capitatum má jamku;
tuberculum ossis scaphoidei je hrbolek na palmární
straně kosti radiálně, který je součástí okrajové
vyvýšeniny karpu (viz dále).
Os lunatum
má název podle poloměsíčitého tvaru, kteiý je však
nápadný jen při pohledu ze strany.
Os triquetrum
je nepravidelně trojhranné; na dlaňové straně má
oválnou kloubní plošku pro os pisiforme.
Os pisiforme
má tvar a velikost většího hrachového zrna; proti os
triquetrum, s nímž je skoubeno, je oploštčlé a má
tam plochou kloubní plošku; považuje se za kost původně
sesamskou, která vznikla ve šlaše m. flexor
carpi ulnaris, s níž je os pisiforme spojeno.
Os trapezium
má laterodistálně nápadnou kloubní plochu sedlovitého
tvaru pro skloubení s metakarpální kostí palce;
tuberculum ossis trapezii vyčnívá do dlaně (a doplňuje
okrajovou vyvýšeninu karpu - viz dále);
vedle hrbolku je rýha, v níž probíhá šlacha m. flexor
carpi radialis.
Os trapezoideum
je nápadně širší dorsálně než palmárně; stříškovitá
kloubní plocha na distální stane kosti zapadá do výřezu
v bázi 2. metakarpální kosti.
Os capitatum
je největší ze všech karpálních kostí;
caput ossis capitati, kulovitá hlavice, směřuje proximálně
a jí kost zapadá do vyhloubení v os scaphoideum
a v os lunatum.

 
clovek12: August 2008