Tuesday, March 16, 2010

Ligamentum coracoacromiale

spojuje proč. coracoideus s akromiem jako silný
vaz rozepjatý nad ramenním kloubem; proto též
starší název fornix humeri (lat. fornix, klenba).
Omezuje upažení v ramenním kloubu tím, že se
abdukce humeru o pevný vaz zastaví na horizontále

Ligamentum transversum scapulae
superius
Ligamentum transversum scapulae superius doplňuje
incisuru skapuly v otvor
pro n. suprascapularis (z pažní pleteně). Horem
přes ligamentum přebíhá na zadní stranu lopatky
a. suprascapularis.
Ligamentum transversum scapulae
inferius
Ligamentum transversum scapulae inferius je malý vaz na zadní
straně lopatky, který začíná od místa, kde se spina scapulae poblíž
krčku lopatky zdvíhá od zadní plochy lopatky a přechází v akromion;
probíhá laterálně, téměř horizontálně a upíná se k zadnímu
okraji kloubní jamky ramenního kloubu.
Pohyby pletence horní končetiny
Lopatka v klidu a při volně visící končetině stojí při
hrudníku pootočena z frontální roviny asi o 30° dopředu,
takže jamka ramenního kloubu hledí zevně
a dopředu; ve svém svalovém závěsu se lopatka
může pohybovat; spolu s jejími pohyby probíhají
též pohyby akromioklavikulárního a sternoklavikulárního
kloubu. Pohyby lopatky závisí též na pohybech
kloubu ramenního. K vlastním
pohybům lopatky patří:
retrakce lopatky - pohyb mediálně směrem k páteři,
protrakce lopatky - opačný pohyb, lateroventrálně,
tj. ramenním kloubem zevně a dopředu,
elevace a deprese lopatky - pohyb kraniálně a kaudálně;
tyto pohyby se navzájem různě kombinují;
rotace lopatky - dolním úhlem laterálně a zpět.
Do střední polohy, ze které jsou možné rotace
oběma směry, uvedeme lopatku tím, že položíme
dlaň na šíji.
JUNCTURAE MEMBRI
SUPERIORIS LIBERI -
SPOJENÍ VOLNÉ HORNÍ
KONČETINY
Spojení volné horní končetiny tvoří jednak klouby,
jednak vazivové spojení, jímž je syndesmosis radioulnaris
a daší vazy. Spojení budou probrána postupně
v proximodistálním směru, bez seskupování
podle typu spojení.

 
clovek12: March 2010