Tuesday, January 31, 2006

1.

Vymenujte, ktoré kosti tvoria kolenný kĺb :

1. .............................................................................
2. .............................................................................
3. .............................................................................

riešenie : 1 – stehnová kosť, 2 – jabĺčko, 3 – píšťala

2. Ku kolennému kĺbu patrí :
a) píšťala
b) stehenná kosť
c) ihlica
d) jabĺčko

riešenie : A, B, D

3. Ktorý je najzložitejší a najviac zaťažovaný kĺb v ľudskom tele ?
a) bedrový kĺb
b) členok
c) kolenný kĺb
d) kĺb, v ktorom sa spája panva a stehnová kosť

riešenie : C


4. Aký je počet priehlavkových kostí ?
a) 8
b) 7
c) rovnaký ako zápästných kostí
d) iný ako počet zápästných kostí

riešenie : B, D


5. Ako sa nazývajú jednotlivé kosti priehlavku _? Napíšte ich názvy ?


riešenie : 1 – kocková kosť, 2 – členková k., 3 – pätová k. 4 – člnková k.
5 – tri klinové kosti

6. Aký je počet predpriehlavkových kostí na dolnej končatine ?
a) rovnaký ako počet záprstných kostí na hornej končatine
b) 6
c) 5
d) iný ako počet záprstných kostí na hornej končatine

riešenie : A, C


7. Napíšte, ktoré sú najmenšie kosti ľudského tela ?


..................................................................................................................................

riešenie : Sú to 3 sluchové kostičky : kladivko, nákovka a strmienok

8. Ako sa nazývajú označené miesta na lebke novorodenca ?riešenie : 1 – veľký lupienok, 2 – malý lupienok9. Ako sa nazýva šev spájajúci temenné kosti ?


...........................................................................


riešenie : šípový šev10. Ako sa nazýva šev spájajúci čelovú kosť a temenné kosti ?


................................................................................................

riešenie : vencový šev

Sunday, January 29, 2006

1.

O panve človeka platí :
a) u žien spoluvytvára pôrodné cesty
b) u žien je nižšia a širšia ako u mužov
c) u žien je vyššia a užšia ako u mužov
d) neexistujú rozdiely v tvare panvy mužov a žien

riešenie : A, B

2. O bedrovom kĺbe človeka platí :
a) jamka kĺbu sa nachádza v panvovej kosti
b) podobne ako v kolennom kĺbe sú tu chrupavkové menisky
c) hlavicu vytvára stehnová kosť
d) je to najpohyblivejší kĺb v tele

riešenie : A, C, D

3. Ako sa nazýva kosť na obrázku a zrastením ktorých kostí vznikla ?riešenie : názov kosti : krížová kosť
vznikla zrastením : 5 krížových stavcov

4. U starších ľudí sa pomerne často stretávame s poruchou bederného kĺbu, ktorá môže skončiť aj jeho znehybnením. Riešením je totálna endoprotéza kĺbu. Toto ochorenie sa nazýva :
a) koxartróza
b) meningitída
c) laterálna skleróza
d) celulitída

riešenie : A


5. V kolennom kĺbe sa spájajú :
a) 2 kosti
b) 3 kosti
c) 4 kosti
d) 5 kostí

riešenie : 3 kosti (stehnová kosť, jabĺčko, píšťala)

Saturday, January 28, 2006

1.

Aký je rozdiel v postavení palca na ruke a na nohe ?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
riešenie : Palec na ruke môže byť postavený kolmo k ostatným prstom (do opozície). Má teda uchopovaciu funkciu.


2. Ktorý kĺb je najpohyblivejším kĺbom ľudského tela ?
a) kolenný kĺb
b) lakťový kĺb
c) ramenný kĺb
d) členkový kĺb

riešenie : C

3. Aké je smerovanie kostí predlaktia ? Zakrúžkujte správnu odpoveď !
1. a) lakťová kosť smeru k palcu
b) lakťová kosť smeruje k malíčku
2. a) vretená kosť smeruje k palcu
b) vretenná kosť smeruje k malíčku

riešenie : 1b, 2a


4. Doplňte, koľko kostí tvorí časti hornej končatiny !
počet kostí
A pletenec
B kosti predlaktia
C zápästné kosti
D záprstné kosti
riešenie : A – 2, B – 2, C – 8, D – 5


5. Panvová kosť vznikla zrastením kostí :
a) krížovej
b) sedacej
c) lonovej
d) bedrovej

riešenie : B, C, D


6. Panvové kosti sú vpredu spojené :
a) kostenou lonovou sponou
b) chrupavkovou lonovou sponou
c) väzivovou lonovou sponou

riešenie : B

Thursday, January 26, 2006

1.

Zápästné kosti človeka sú uložené v dvoch radoch. Vymenujte zápästné kosti v poradí od palca k malíčku !

a) proximálny rad : 1 ................................................. 3 ...............................................
2 .................................................. 4 ...............................................

b) distálny rad : 1 ................................................... 3 ..............................................

2 ................................................... 4 ...............................................

riešenie : a) 1 – člnkovitá k., 2 – mesiačikovitá k., 3 – trojhranná k., 4 – hráškovitá k.
b) 1 – väčšia mnohohranná k., 2 – menšia mnohohranná k., 3 – hlavičkatá k.
4 – háková k.2. Na obrázku pomenujte kosti zápästia !


1. ...........................................
2. ...........................................
3. ...........................................
4. ...........................................
5. ...........................................
6. ............................................
7. ............................................
8. ............................................

riešenie : 1 – člnkovitá 2 – mesiačikovitá, 3 – väčšia mnohohranná,
4 – menšia mnohohranná, 5 - hlavičkatá, 6 - háková,
7 – hráškovitá, 8 – trojhranná


3. Počet zápästných kostí jednej končatiny u človeka je :
a) 8
b) 10
c) rovnaký ako počet priehlavkových kostí na nohe
d) iný ako počet priehlavkových kostí na nohe

riešenie : A, D


4. Koľko článkov tvorí prst ruky ?
a) tri, s výnimkou malíčka
b) tri, s výnimkou palca
c) palec dva články, ostatné prsty tri články
d) rovnaký ako na dolnej končatine

riešenie : B, C, D

Wednesday, January 25, 2006

test

1. Hrudný kôš tvorí 12 párov rebier. Z nich :

a) .............. párov sa pripája priamo na hrudnú kosť
b) .............. páry sa pripájajú na chrupku posledného z pravých rebier
c) ............... páry sú voľne ukončené v brušnej stene
riešenie : a) 7 párov, b) 3 páry, c) 2 páry
2. O rebrách platí :
a) sú kĺbom spojené s hrudnými stavcami
b) spolu s medzirebrovými svalmi sa zúčastňujú mechanizmu nádychu
c) k hrudníkovým stavcom sú pevne prirastené
d) na hrudnú kosť sú prirastené chrupavkovou časťou

riešenie : A, B, D

3. Počet jednotlivých typov rebier je :
a) pravé rebrá ............................
b) nepravé rebrá .........................
c) voľné rebrá ............................
riešenie : a) 7 párov, b) 3 páry, c) 2 páry


4. Hrudná kosť človeka :
a) uzatvára vpredu hrudný kôš
b) obsahuje po celý život červenú kostnú dreň
c) je prekrytá mohutnou svalovinou
d) je prekrytá malým prsným svalom

riešenie : A, B


5. Ako sa nazýva stavec na obrázku ?riešenie : nosič (atlas), prvý krčný stavec

6. Pletenec hornej končatiny tvoria :
a) kľúčna kosť
b) ramenná kosť
c) lopatka
d) posledné dva krčné stavce

riešenie : A, C


7. Označte pravdivé tvrdenia o lakťovom kĺbe :
a) je to najpohyblivejší kĺb v tele
b) spájajú sa v ňom tri kosti
c) ramenná kosť končí v lakťovom kĺbe hlavicou
d) ramenná kosť končí v lakťovom kĺbe kladkou

riešenie : B, D

8. O kostre hornej končatiny platí :
a) má rovnakú základnú stavbu ako dolná končatina
b) tvorí ju lopatka, kľúčna kosť, ramenná kosť kosti predlaktia, zápästné kosti, záprstné kosti, články prstov
c) tvorí ju pletenec, ramenná kosť, lakťová a vretenná kosť, zápästné a záprstné kosť, články prstov
d) tvorí ju lopatka, ramenná kosť, kosti predlaktia, zápästné kosti a články prstov

riešenie : A, B, C

Tuesday, January 24, 2006

Testy

1. Na priebehu chrbtice možno rozoznať :
a) krčnú lordózu, hrudnú kyfózu, driekovú lordózu a krížovú kyfózu
b) krčnú kyfózu, hrudnú lordózu, driekovú kyfózu a krížovú lordózu
c) krčnú a hrudnú lordózu a driekovú a krížovú kyfózu
d) krčnú lordózu, hrudnú kyfózu, driekovú kyfózu a krížovú lordózu

riešenie : A

2. Chorobné vybočenie chrbtice do strany sa nazýva :


.......................................................................................

riešenie : skolióza


3. Skolióza chrbtice je :
a) predčasné ukončenie osifikácie stavcov
b) úbytok vápnika zo stavcov a následné rednutie kostného tkaniva
c) deformácia tvaru stavcov
d) vybočenie chrbtice do strany

riešenie : D

4. O medzistavcových platničkách platí :
a) sú tvorené z väzivovej chrupky
b) najmohutnejšie sú medzi krčnými stavcami
c) najtenšie sú medzi krížovými stavcami
d) v starobe sa ich výška mení (stenšujú sa) a telesná výška človeka sa zmenšuje

riešenie : A, D

5. Ktoré tkanivo je najviac zastúpené v medzistavcových platničkách ?
a) kostné tkanivo
b) väzivová chrupka
c) väzivo
d) hyalinná chrupka

riešenie : B


6. Ako sa nazývajú kosti, ktoré vznikajú zrastením niektorých stavcov chrbtice ?


1. ....................................................... 2 .............................................................


riešenie : krížová kosť a kostrčová kosť (kostrč)

Monday, January 23, 2006

test

1. Súčasťou pravého stavca sú :
a) telo stavca
b) otvor stavca
c) svalové výbežky
d) kĺbové výbežky

riešenie : A, B, C, D

2. Červená kostná dreň sa u dospelého človeka nachádza :
a) v dlhých kostiach
b) v krátkych kostiach
c) v plochých kostiach
d) vo všetkých typoch kostí


riešenie : B, C


3. Pomenujte časti stavca !
1............................................................

2..........................................................


3...........................................................
riešenie : 1 – oblúk stavca, 2 – otvor stavca, 3 – telo stavca


4. Chrbticu človeka tvorí :
a) 5 krčných + 12 hrudných + 7 driekových + 5 krížových + 5 kostrčových stavcov
b) 7 krčných + 7 hrudných + 5 driekových + 5 krížových + 5 kostrčových stavcov
c) 7 krčných + 12 hrudných + 5 driekových + 5 krížových + 5 kostrčových stavcov
d) 7 krčných + 12 hrudných + 7 driekových + 5 krížových + 5 kostrčových stavcov

riešenie : C


5. Chrbtica človeka je dvakrát esovite prehnutá. Napíšte ako sa nazýva :

a) prehnutie chrbtice dopredu ..............................................................

b) prehnutie chrbtice dozadu ................................................................

riešenie : a) lordóza, b) kyfóza

Sunday, January 22, 2006

test

1. Uveďte, koľko stavcov tvorí jednotlivé oddiely chrbtice !
1. krčný oddiel tvorí ................ stavcov
2. hrudný oddiel tvorí ................ stavcov
3. driekový oddiel tvorí ................ stavcov
4. krížový oddiel tvorí ................ stavcov
5. kostrčový oddiel tvorí ................ stavcov

riešenie : 1 – 7 stavcov, 2 - 12 stavcov, 3 – 5 stavcov,
4 – 5 stavcov, 5 – 4 alebo 5 stavcov

2. Ktoré stavce v chrbtici človeka sú nepravé :

1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................
riešenie : 1. prvé dva krčné stavce (nosič a čapovec)
2. krížové stavce
3. kostrčové stavce

3. Aký je počet hrudníkových stavcov v chrbtici človeka ?
a) 12
b) o dva menší ako počet rebier
c) 10
d) rovnaký ako počet rebier

riešenie : A, D

4. Niektoré stavce v chrbtici človeka sú navzájom zrastené. Ktoré ?
a) nosič a čapovec
b) kostrčové
c) 4. a 5. hrudný
d) krížové

riešenie : B, D

Saturday, January 21, 2006

test

1. Aké typy kostí rozoznávame podľa tvaru ?
a) riedke
b) ploché
c) dlhé
d) krátke
e) hranaté

riešenie : B, C, D

2. Ktoré kosti človeka patria medzi dlhé ?
a) lakťová kosť
b) panvová kosť
c) články prstov
d) stehnová kosť

riešenie : A, D

3. Zaraďte kosti do správnych kategórií !
typ kostí názov kosti
1 dlhé A temená D panvová
2 krátke B píšťala E ramenná
3 ploché C stavec F článok prsta

Tu napíšte riešenie :
1
2
3


riešenie : 1 – B, E 2 – C, F 3 – A, D

4. Dve kosti môžu byť navzájom spojené :
a) pohyblivo
b) pomocou okostice
c) pevne
d) zrastením


riešenie : A, C, D

5. Na povrchu kosti je pevný väzivový obal, ktorý .
a) je zrastený s kosťou
b) sa nazýva okostica
c) vyživuje a inervuje kosť
d) preniká kosťou až do kostnej drene

riešenie : A, B, C

6. Ako sa nazýva pevný väzivový obal na povrchu kosti ?
a) kĺbové púzdro
b) okostica
c) periost
d) oseín


riešenie : B, C

7. O trámcovitej štruktúre kostí platí :
a) vytvára priestorovú štruktúru
b) dáva kosti veľkú pevnosť
c) je husto popretkávaná nervami
d) medzi trámcami sú krvné cievy

riešenie : A, B, D

8. O stavbe dlhej kosti platí :
a) v hlaviciach kostí je pod kompaktnou kosťou hubovitá hmota
b) dutinu kosti vypĺňa kostná dreň
c) kostná dreň v starobe mizne
d) dutiny hubovitej hmoty vypĺňa kostná dreň

riešenie : A, B, D

9. Zlúčeniny, ktorého prvku sa v najväčšej miere podieľajú na stavbe kostí ?
a) Fe
b) Mg
c) Ca
d) Na

riešenie : C


10. Príkladom väzivového spojenia kostí je :
a) spojenie švami medzi lebečnými kosťami
b) spojenie rebier s hrudnou kosťou
c) spojenie stavcov navzájom
d) spojenie bedrovej, sedacej a lonovej kosti

riešenie : A

11. Príkladom chrupkového spojenia kostí je :
a) lonová spona
b) medzistavcové platničky
c) spojenie krížových stavcov navzájom
d) spojenie švami medzi lebečnými kosťami

riešenie : A, B

12. Príkladom spojenia kostí kostným tkanivom je :
a) spojenie krížových stavcov navzájom
b) lonová spona
c) spojenie bedrovej, sedacej a lonovej kosti
d) spojenie švami medzi lebečnými kosťami

riešenie : A, C

13. O kĺbovom spojení kostí platí :
a) dotykové plochy kostí sú pokryté väzivom
b) po okraji dotykových plôch sú kosti spojené kĺbovým púzdrom
c) kĺbový maz vyživuje chrupku kosti
d) kĺbový maz zmierňuje trenie v kĺbe

riešenie : B, C, D

14. Premena chrupavčitej kosti na kosť kostenú sa nazýva :
a) metamorfóza
b) osifikácia
c) kôrnatenie
d) kalcifikácia

riešenie : B

15. Rast kosti do dĺžky :
a) sa uskutočňuje v celom objeme kosti
b) sa uskutočňuje len na určitých miestach
c) sa uskutočňuje len v rastových platničkách
d) trvá po celý život

riešenie : B, C

16. Rast kostí :
a) je riadený centrálnym nervovým systémom
b) je riadený hormonálne
c) končí osifikáciou rastových platničiek
d) v malej miere prebieha až do staroby

riešenie B, C

Thursday, January 19, 2006

Věří

ženy tomu, že mezi muži a jimi může existovat přátelství?
Věří, ale to neznamená, že by mezi nimi nemohlo být alespoň minimální sexuální napětí. Záleží výhradně na muži, jestli to riskne a hranici přátelství na popud svého libida překročí.
Zlata (19 let)

* Proč si mezi slušňákem a syčákem ženy vždycky vyberou toho druhého?
Ty syčáci jsou vždycky víc sexy. Chodit s ním je v příkrém rozporu s tím, co nás učili ve škole a co nám jako hodným holčičkám říkali doma. A my jsme vždycky podvědomě chtěly být drsňačky. Pozor! S drsňáky raději chodíme, ale bereme si hodné chlapce.
Barbora (19 let)

Wednesday, January 18, 2006

ženy

Proč ženy chodí "na malou" tak často?
Protože máme menší močový měchýř.
Monika (21 let)

* Proč musí ženy všude chodit ve dvou?
Abychom měly s kým chodit na záchod a abychom mohly mluvit o mužích.
Petra (19 let)

* Když se ženy ptají na své tělo a ono není právě dokonalé, chtějí slyšet pravdu?
V žádném případě ne! Jsme si naprosto vědomy, kde máme nějaký ten gram navíc, a chceme slyšet, že to vypadá skvěle. Stačí, když nás uklidníte tím, že jsme nejkrásnější na světě.
Petra (25 let)

Tuesday, January 17, 2006

pocit

* Je to s prezervativem jiné, myšleno pocitově?
Bez prezervativu je milování rozhodně lepší. Latex totiž izoluje teplo, a proto to není tak příjemné, protože vás v sobě tolik necítíme.
Kamila (22 let)

* Proč jsou ženy naštvané, když spolu někam vyrazí chlapi?
Jednoduše žárlíme. Zkuste nás někdy vzít s sebou, abychom neměly pocit, že jsme úplně mimo.
Hanka (19 let)

* Je pravda, že když ženy popisují sex, zacházejí do všech detailů?
Je to pravda, máme rády ty nejjemnější detaily a rády o nich mluvíme. O pohybech, vůni, někdy dokonce i o vzorech na peřině...
Jana (26 let)

Sunday, January 15, 2006

Proč ženy předstírají orgasmus?

Abyste se cítili líp a moc o tom nepřemýšleli. Někdy prostě cítíme, že se neuděláme, a tak než aby se ze sexu staly bezduché pohyby, raději to zahrajeme.
Mirka (19 let)

* Masturbují ženy stejně často jako muži... tedy někteří muži?
Pokud je u mužů průměrný počet jednou denně, tak ne. To, že to někdy nepřiznáme, ale v žádném případě neznamená, že bychom si to nedělaly.
Katka (22 let)

* Když je muž nevěrný, měl by se přiznat?
Rády bychom to věděly, ale pozor! Jakmile se přiznáte, nikdy vám to už neodpustíme. Všechno je to na vaše vlastní nebezpečí.
Laura (26 let)

Friday, January 13, 2006

oddech

Proč mají ženy raději milování při zhasnutém světle?
Protože si nejsme jisté svým tělem. Pokud nás dokážete přesvědčit, že jsme pro vás ty nejvíc sexy, tak nejenom rozsvítíme, ale taky roztáhneme závěs.
Nataša (18 let)

* Jak často myslí ženy na sex?
Pokud ho nemáme, tak jednou denně, pokud ano, pořád.
Aneta (25 let)

* Mají ženy rády orální sex, nebo to dělají jen z povinnosti?
To záleží na okolnostech. Když máme dotyčného muže rády, s potěšením mu to uděláme ústy každý den třikrát. Celé je to o tom, udělat dobře někomu, na kom nám záleží. Když nás k tomu ale někdo nutí, je to povinnost, a ta nás nebaví.
Jana (24 let)

Thursday, January 12, 2006

sex

* Jak se ženy mohou po dlouhé týdny obejít bez sexu a vůbec jim to nepřijde?
Sex je jako droga. Čím víc ji máš, tím víc ji chceš. Když to máme denně, chceme ještě víc, když to nemáme vůbec, vychladneme.
Marcela (23 let)

* Proč musí ženy neustále telefonovat?
Protože nás to baví. Ženy raději mluví, muži zase konají. A o čem že si to rády povídáme? Hlavně o věcech, které nenávidíte: oblečení, drby, vztahy...
Andrea (20 let)

* Jaké je nejlepší zakončení hádky?
Sex.
Sylvia (25 let)

Tuesday, January 10, 2006

Ženská tajemství

Teď dáme malý oddech. Na tohle jsem narazil na dece a celkem mne to zaujalo...
Téměř všechny ženy mají nějaká tajemství, s nimiž se nesvěří ani nejlepším kamarádkám.
Muže tato tajemství zajímají, ale mnohdy nemají odvahu se na ně vlastních partnerek zeptat. I my bychom na spoustu otázek chtěli znát odpověď, a tak jsme vytvořili dotazník nejčastěji pokládaných otázek a rozdali ho mezi vzorek vytipovaných žen. Nejzajímavější z nich vám předkládáme k posouzení.

Sunday, January 08, 2006

konec

Chování je veškerá činnost člověka – fyzická, fyziologická a psychická, to, co můžeme pozorovat na druhém člověku. Hlavní druhy chování člověka jsou: jednání, řeč a výraz. Současně s chováním se děje něco v nás, něco uvnitř. Tomu říkáme prožívání. Jsou to vnitřní zážitky, které u člověka vznikají při psychické činnosti.. Timto uzaviram clanek o lidske mysli a navratim se opet k telu...

Friday, January 06, 2006

Některé role

se mohou vzájemně prolínat – např. role matky a učitelky zároveň.
Některé role se vzájemně vylučují – role sportovce a rozmazlence.
Některé role jsou nucené – role chlapce, dívky, člověka určitého stáří.
Jiné role si můžeme volit – např. zaměstnání.
Některé role mohou existovat jen ve vzájemné spojitosti – učitel a žák, otec a syn, bratr a sestra.
Role mohou být krátkodobé (např. role návštěvníka div. představení) a trvalé
( role otce, matky).

Wednesday, January 04, 2006

Způsoby socializace:

a) sympatie a citová nákaza – pohřeb – vážná nálada, svatba – veselá nálada,…
b) nápodoba – neprobíhá mechanicky, ale výběrově.
c) Sugesce a autosugesce – přejímání názorů, jde především o prestiž osoby


Každý člověk je vždy členem nějaké společenské skupiny. Společenská role je způsob našeho jednání, který je ostatními členy skupiny za jisté sociální situace očekáván.
Chování člověka pak ukazuje, jak požadavky určité role plní.
Společenské role – skupinové (např. vedoucí zájmového kroužku)
- individuální ( role syna, matky, babičky)

Monday, January 02, 2006

Genialita

je mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje jejich nositelům vytvořit vrcholná díla.

Inteligence je všeobecná schopnost, při jejímž posuzování se vychází z velikosti výkonů v různých intelektuálních činnostech téže osoby. Inteligence je schopnost učit se a zároveň dovednost uplatnit získané vědomosti a poznatky v praxi. Úspěch v životě nezáleží jenom na všeobecné inteligenci. Důležitou úlohu hraje zájem o určitou činnost, houževnatost, podmínky prostředí, ve kterém člověk žije apod.

Nadání

Schopnosti nejsou vrozené. Vznikají a rozvíjejí se v činnosti na základě vrozených vloh. Jedna vloha může být základem několika schopností. Naopak určitá schopnost se může zakládat na několika vlohách.
Nadání je souhrnem schopností určitého druhu, které umožňují nadprůměrné výkony v určité činnosti. Zakládá se na vrozených vlohách.
Talent je vysoce rozvinutý soubor schopností, který umožňuje člověku, aby dosáhl ve svém oboru vynikajících výsledků.

 
clovek12: January 2006