Monday, May 09, 2011

Corpus humeri

Corpus humeri je zaobleně trojhranné;
jeho tři plochy jsou:
facies anteromedialis, přední vnitřní plocha - navnitř od prodlouženi
crista tuberculi majoris,
facies anterolateralis, přední zevní plocha zevně od prodloužení
crista tuberculi majoris.
facies posterior, zadní plocha.
Na corpus humeri je laterálnč a mírně vpředu drsnatina

tuberositas deltoidea - pro úpon deltového svalu;
sulcus nervi radialis se táhne po zadní straně těla
humeru šikmo shora z vnitřní strany distálně a zevně
(tudy obíhá a kolem humeru sestupuje n. radialis
a a. profunda brachii).
Foramen nutrietům je asi v polovině délky corpus humeri, na jeho
zadní straně, a směřuje distálnč.
Distální konec humeru
Distální konec humeru, pro své kloubní plochy nazývaný
condylus humeri, se předozadně oplošťuje; mediálně
a laterálně vybíhá ve dva nápadné hrbolky; jsou to:
epicondylus medialis - na vnitřní straně,
epicondylus lateralis -na zevní straně; na obou začínají
předloketní svaly;
za mediálním epikondylem je rýha -
sulcus nervi ulnaris, kudy probíhá n. ulnaris.
Na vnitřním a vnějším okraji pokračují od obou epikondylů proximálně
několik centimetrů dlouhé hrany - místa začátků přcdloketních
svalů -
crista supracondylaris medialis a
crista supracondylaris lateralis.

Labels:

 
clovek12: Corpus humeri